THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 866 | 35 TRÚNG 3C: 866 | TRƯỢT
04-05-2021 590 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
03-05-2021 935 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
02-05-2021 578 | 69 TRÚNG 3C: 578 | TRÚNG SL: 69X2
01-05-2021 366 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21
30-04-2021 736 | 39 TRÚNG 3C: 736 | TRÚNG SL: 39
29-04-2021 906 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
28-04-2021 213 | 61 TRÚNG 3C: 213 | TRƯỢT
27-04-2021 333 | 19 TRÚNG 3C: 333 | TRƯỢT
26-04-2021 253 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
25-04-2021 278 | 81 TRÚNG 3C: 278 | TRƯỢT
24-04-2021 177 | 20 TRÚNG 3C: 177 | TRÚNG SL: 20X2
23-04-2021 870 | 36 TRƯỢT | TRƯỢT
22-04-2021 282 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77
21-04-2021 354 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
20-04-2021 465 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT