THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 66 | 867 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
04-05-2021 80 | 580 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG 3C: 580
03-05-2021 26 | 925 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 925
02-05-2021 79 | 578 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG 3C: 578
01-05-2021 65 | 365 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG 3C: 365
30-04-2021 35 | 737 TRƯỢT | TRƯỢT
29-04-2021 16 | 906 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
28-04-2021 13 | 212 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
27-04-2021 33 | 332 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRƯỢT
26-04-2021 42 | 253 TRƯỢT | TRƯỢT
25-04-2021 78 | 288 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
24-04-2021 76 | 176 TRÚNG LÔ: 76 | TRƯỢT
23-04-2021 60 | 861 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRƯỢT
22-04-2021 82 | 282 TRƯỢT | TRƯỢT
21-04-2021 55 | 345 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
20-04-2021 75 | 475 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG 3C: 475